„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ


Jakie podmioty prawne
działają w obszarze ekonomii społecznej w Polsce?

jeżeli nie wiesz czy to dotyczy twojej organizacji - kliknij i sprawdź


 1. przedsiębiorstwo społeczne
  w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny
  realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: CIS i KIS oraz ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 3. organizacja pozarządowa
  lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
 4. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego
  bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.
  Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. -Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.);
  • spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%

NASZA OFERTA

WYBIERZ TO CO CIE INTERESUJE - kliknij i sprawdźSZKOLENIA


SZKOLENIA „AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Tematyka stanowić będzie odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby.

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej
 • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej
 • Tworzenie biznesplanów, marketing
 • Budowanie powiązań kooperacyjnych
 • Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym
 • Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów)


WYBRAŁEŚ? - ZAPISZ SIĘ

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Wypełnij ankietę potrzeb szkoleniowych.
 • Zapisz się na wybrane szkolenie - o każdym będziemy informować w aktualnościach.
 • Zapisz się do newsletera, wówczas informację o aktualnościach będziemy przekazywać na Twoją skrzynkę e-mail.

DORADZTWO


DORADZTWO KLUCZOWE

Tematyka stanowić będzie odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby.

Tematyka doradztwa obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

 • Zewnętrze finansowanie
 • Zakładanie przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej
 • Zarządzanie organizacją
 • Planowanie strategiczne
 • Zarządzanie finansowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ekonomizacja organizacji (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej przez organizację)
 • Stworzenie przedsiębiorstw społecznych przez osoby prawne


WYBRAŁEŚ? - ZAPISZ SIĘ

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swój powiat.
 • Skontaktuj się z doradcą - telefonicznie lub e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.


ANIMACJA LOKALNA


ANIMACJA LOKALNA

Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą przede wszystkim:

 1. tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym;
 2. zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES;
 3. zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Formy usług animacji lokalnej:

 1. gminne spotkania nt. partnerstw lokalnych służących zawiązaniu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 2. diagnoza środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu;
 3. budowanie partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS;
 4. dialog obywatelski - w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym elementem współpracy samorządu i mieszkańców, a często też biznesu i społeczności lokalnej;
 5. planowanie strategiczne na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.


JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ? - ZGŁOŚ SIĘ

Jesteś zainteresowany wspólną realizacją inicjatyw w ekonomii społecznej? – zgłoś się do animatora lokalnego

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swój powiat.
 • Skontaktuj sie z animatorem - telefonicznie lub e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.


DORADZTWO  


SUBREGION PUŁAWSKIPOWIAT BIŁGORAJSKI I JANOWSKI

Małgorzata Kotowska
m.kotowska@eds-fundacja .pl
lub
Agata Dziubińska-Gawlik
a.gawlik@eds-fundacja.pl

POWIAT OPOLSKI I KRAŚNICKI

Tomasz Lipiński
t.lipinski@eds-fundacja.pl

POWIAT RYCKI I PUŁAWSKI

Tomasz Lipiński
t.lipinski@eds-fundacja.pl

SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKIPowiat chełmski i miasto Chełm

Tomasz Osiecki
t.osiecki@eds-fundacja.pl

POWIAT hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski

Kacper Maciuk
k.maciuk@eds-fundacja.pl


ANIMACJA LOKALNA  


SUBREGION PUŁAWSKIPOWIAT BIŁGORAJSKI I JANOWSKI

Eliza Potocka
e.potocka@eds-fundacja.pl

POWIAT OPOLSKI I KRAŚNICKI

Beata Płecha
b.plecha@eds-fundacja.pl

POWIAT RYCKI I PUŁAWSKI

Małgorzata Kotowska
m.kotowska@eds-fundacja .pl

SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKIPowiat Zamojski i Miasto Zamość

Karolina Koguciuk
k.koguciuk@eds-fundacja.pl
lub
Grzegorz Grządziel
g.grzadziel@eds-fundacja.pl

Powiat chełmski i miasto Chełm

Karolina Koguciuk
k.koguciuk@eds-fundacja.pl

POWIAT hrubieszowski, krasnostawski,tomaszowski

Kacper Maciuk
k.maciuk@eds-fundacja.pl
lub
Eliza Potocka
e.potocka@eds-fundacja.pl
ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

facebook