„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

ZAPYTANIA OFERTOWE


PYTANIA OD OFERENTÓW

W związku z zapytaniem ofertowym zamieszczonym przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w dniu 10 listopada 2017 r. na Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia1067761) poniżej zamieszczam pytanie zgłoszone w związku z ogłoszeniem wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Czy kierujecie Państwo swoje zapytanie ofertowe tylko do osób fizycznych? Czy Stowarzyszenie jako organizacyjna NGO może również złożyć ofertę?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie do Zapytania ofertowego na wybór trenerów zamieszczonego na Bazie Konkurencyjności przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw (nr ogłoszenia1067761), informuję, że oferentem może być również instytucja.

W związku z zadanym pytaniem, w celu doprecyzowania, Zamawiający w dniu 15 listopada 2017 r. dokonał zmiany w ogłoszeniu na Bazie Konkurencyjności, dodając w części "OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU" punkt:
"D) Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (wymóg dotyczy przedsiębiorców)

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie zaświadczenie."

Dodanie tego zapisu precyzuje, że Oferentem może być również instytucja.

Jednocześnie Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 23.11.2017 r. godz. 9.00


PYTANIA OD OFERENTÓW

W związku z zamieszczeniem w dniu 18 kwietnia 2017 r. na Bazie Konkurencyjności ogłoszenia „USŁUGA WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH” informujemy, iż wpłynęło pytanie do potencjalnego Oferenta. Poniżej zamieszczamy pytanie oraz odpowiedź:

Pytanie

Czy muszę przedstawić ofertę na każdy powiat?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem w treści ogłoszenia „Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”. Oferta powinna uwzględniać całość zamówienia: wynajem sal szkoleniowych w miejscowościach na terenie 5 powiatów (puławski, rycki, opolski, kraśnicki, janowski, biłgorajski) w wymiarze 2.048 godzin.


PYTANIA OD OFERENTÓW

W związku z zamieszczeniem w dniu 18 kwietnia 2017 r. na Bazie Konkurencyjności ogłoszenia „USŁUGA WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH” informujemy, iż wpłynęło pytanie do potencjalnego Oferenta. Poniżej zamieszczamy pytanie oraz odpowiedź:

Pytanie

Dzień dobry chciałabym przedstawić ofertę wynajmu Sali szkoleniowej w subregionie Puławskim – miasto Puławy – ale nie znam ilości osób na poszczególne spotkania. Ile ma być przygotowanych miejsc w Sali?

Odpowiedź

Sale powinny być maksymalnie dla 12 Uczestników szkolenia. Szkolenia będą realizowane w różnych miejscowościach subregionu puławskiego (powiat puławski, rycki, opolski, kraśnicki, janowski, biłgorajski).


Lublin, dn. 17.03.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 2/IRP/OWES/2017

dotyczące przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku dla uczestników/czek gminnego spotkania nt. partnerstwa lokalnego

w ramach projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.3 „Ekonomia społeczna”.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania

Do pobrania: dokument MsWord z trescia zapytania


Lublin, dn. 17.03.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert nr: 1/IRP/OWES/2017

dotyczące przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku dla uczestników/czek gminnego spotkania nt. partnerstwa lokalnego

w ramach projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, oś 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.3 „Ekonomia społeczna”.

Do pobrania: dokument PDF z trescia zapytania

Do pobrania: dokument MsWord z trescia zapytania
facebook