„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

KADRA OWES


Agata Dziubińska - Gawlik

Kierownik OWES

Socjolożka, ewaluatorka.

Koordynatorka kilkudziesięciu projektów współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu społeczno – zawodowym osób wykluczonych społecznie.

Trener: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektem ,Ewaluacja, Ekonomia społeczna (tworzenie partnerstw lokalnych,dobre praktyki ekonomii społecznej,źródła finansowania).

Udział w opracowaniu raportu "Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą" w powiecie legionowskim do 2020 r.", autorka artykułu "Partycypacja obywateli we współrządzeniu lokalnym", w ramach "Animacji Życia Publicznego"


Grażyna
Gruba – Jankowska

Animatorka lokalna
Doradczyni kluczowa

Psycholog, doradczyni zawodowa. Koordynatorka praktyk w projekcie "Budujemy Nowy Lisków" EQUAL. Konsultantka regionalna MPiPS (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich). Wieloletnie doświadczenie w udzielaniu doradztwa psychologicznego i zawodowego osobom wykluczonym społecznie. Trenerka: Prowadzenie szkoleń z zakresu budowania partnerstwa, ekonomii społecznej, budowania strategii społecznych, doradztwa zawodowego w ramach realizowanych projektów EFS, budowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w metodologii partycypacyjnej.

Animatorka lokalna i doradczyni kluczowa w OWES ‘RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2009 r.


Grzegorz
Grządziel

Animator lokalny
Doradca kluczowy

Socjolog. Konsultant Regionalny MPiPS (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich), Wieloletnie doświadczenie we współpracy z liderami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań projektu "Razem jesteśmy najsilniejsi", animacja działań projektu, prowadzenie spotkań i warsztatów, współpraca w zakresie wdrażania Modelu współpracy samorządu z organizacjami, wsparcie w zakresie powołanie Pełnomocnika ds. współpracy oraz Gminnej Rady Pożytku Publicznego.

Animator lokalny i doradca kluczowy w OWES ‘RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2009 r.


Sergiusz
Kieruzel

Doradca biznesowy

Socjolog. Wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania doradztwa: analiza potrzeb klienta, tworzenie PES, prowadzenie szkoleń z zakresu: uruchamianie działalności w sektorze ekonomii społecznej, zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej, obowiązki podmiotu ekonomii społecznej, źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczenie we wspieraniu biznesowym nowopowstałych przedsiębiorstw. Prezes Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Doradca biznesowy w OWES ‘RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2009 r.


Beata
Romejko

Doradczyni kluczowa

Socjolożka, badaczka rynku pracy, ewaluatorka. Koordynatorka wielu projektów UE (innowacyjnych, badawczych, dot. osób wykluczonych społecznie, międzynarodowych). Doradca i trener w zakresie przygotowania i zarządzania projektami unijnymi. Wykładowca w zakresie metodologii badań i wejścia na rynek pracy.

Autor ponad 100 raportów badawczych i ewaluacyjnych, współautor: Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa lubelskiego do roku 2025.

Ekspert w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Członek Krajowej Sieci Tematycznej programu Equal. Doświadczenie w przedsiębiorczości. Współzałożyciel Wschodniego Klastra Doradczo-Usługowego. Doradca zawodowy.

Współautor publikacji książkowych (m.in.): „Lubelskie Obserwatorium Gospodarcze: Aktualne trendy i prognozowane zmiany”, ”Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych”.


Bartosz
Piech

Doradca Kluczowy

Adwokat, praktyk w zakresie udzielania doradztwa prawnego związanego z tworzeniem NGO. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Członek Grupy Roboczej ds. EFS.

Doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi, finansami , strategią rozwoju. Uczestnik szkoleń z zakresu finansów, księgowości oraz funduszy UE dla NGO.

Wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych osobom wykluczonym społecznie.


Małgorzata
Kotowska

Animator lokalny
doradca kluczowy

Trener i coach rozwoju osobistego, doradca zawodowy, konsultant do spraw zatrudnienia w programach outplacementowych i pośrednik pracy. Wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla trzeciego sektora z zakresu: kompetencji społecznych, zarządzania, pracy zespołowej, metod pozyskiwania funduszy- fundraisingu, animacji środowiska i budowania partnerstw trójsektorowych. Animator lokalny i doradca kluczowy w OWES 'RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2017 r.


Tomasz
Lipiński

Doradca biznesowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2006 r. zaangażowany w działalności lubelskich organizacji pozarządowych. Doradca ds. realizacji projektów dla JST, mikroprzedsiębiorców oraz NGO. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach funkcjonujących w obszarze polityki społecznej: w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.


Andrzej
Skórski

Doradca kluczowy

Absolwent socjologii oraz stosunków międzynarodowych na UMCS.

Od 2007 r. zaangażowany w działalność lubelskich organizacji pozarządowych. Od 2015 współpracownik portalu www.lublin.ngo.pl. Współautor przewodnika pt. "Ewaluacja co. Narzędzie do ewaluacji organizacji pozarządowych".

Koordynator wielu projektów społecznych i międzynarodowych (m.in. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy Europejskiego Funduszu Społecznego). Posiada doświadczenie ze współpracy z samorządowcami (współorganizator serii szkoleń dla samorządowców w ramach projektu pt. "Samorządowiec profesjonalista").

Współautor "Strategii rozwoju gminy Bełżyce na lata 2015 - 2022".Od listopada 2017 r. doradca kluczowy w OWES "RAZE – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej".


Zbigniew
Moskal

Doradca biznesowy

30 letnie doświadczenie menedżerskie. Doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu realizacją ogólnopolskich projektów – w tym opracowania i upowszechniania metodyki outplacementu, rozwoju wolontariatu studenckiego, tworzenia ogólnopolskiej sieci, ngo wspomagających rodziców i dzieci z porażeniem mózgowym.
Doradca biznesowy w OWES 'RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2017 r.

facebook