„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

KADRA OWESAgata Dziubińska - Gawlik

Kierownik OWES

Socjolożka, ewaluatorka.

Koordynatorka kilkudziesięciu projektów współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu społeczno – zawodowym osób wykluczonych społecznie.

Trener: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektem ,Ewaluacja, Ekonomia społeczna (tworzenie partnerstw lokalnych,dobre praktyki ekonomii społecznej,źródła finansowania).

Udział w opracowaniu raportu "Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą" w powiecie legionowskim do 2020 r.", autorka artykułu "Partycypacja obywateli we współrządzeniu lokalnym", w ramach "Animacji Życia Publicznego"POWIAT BIŁGORAJSKI I JANOWSKI
Beata Romejko

GŁÓWNY DORADCA KLUCZOWY

Socjolożka, badaczka rynku pracy, ewaluatorka. Koordynatorka wielu projektów UE (innowacyjnych, badawczych, dot. osób wykluczonych społecznie, międzynarodowych). Doradca i trener w zakresie przygotowania i zarządzania projektami unijnymi. Wykładowca w zakresie metodologii badań i wejścia na rynek pracy.

Autor ponad 100 raportów badawczych i ewaluacyjnych, współautor: Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa lubelskiego do roku 2025.

Ekspert w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Członek Krajowej Sieci Tematycznej programu Equal. Doświadczenie w przedsiębiorczości. Współzałożyciel Wschodniego Klastra Doradczo-Usługowego. Doradca zawodowy.

Współautor publikacji książkowych (m.in.): „Lubelskie Obserwatorium Gospodarcze: Aktualne trendy i prognozowane zmiany”, ”Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych”.Agata Dziubińska - Gawlik

ANIMATOR LOKALNY

Socjolożka, ewaluatorka.
Koordynatorka kilkudziesięciu projektów współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu społeczno – zawodowym osób wykluczonych społecznie.

Trener: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektem ,Ewaluacja, Ekonomia społeczna (tworzenie partnerstw lokalnych,dobre praktyki ekonomii społecznej,źródła finansowania).

Udział w opracowaniu raportu "Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą" w powiecie legionowskim do 2020 r.", autorka artykułu "Partycypacja obywateli we współrządzeniu lokalnym", w ramach "Animacji Życia Publicznego"MAŁGORZATA KOTOWSKA

Doradca kluczowy

Trenerka i coach rozwoju osobistego, doradca zawodowy, konsultantka do spraw zatrudnienia w programach outplacementowych i pośrednik pracy.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla trzeciego sektora z zakresu: kompetencji społecznych, zarządzania, pracy zespołowej, metod pozyskiwania funduszy- fundraisingu, animacji środowiska i budowania partnerstw trójsektorowych.

Doświadczenie w koordynacji ogólnopolskich programów społecznych. Członek i doradca Zarządów w kilku organizacjach pozarządowych. Animator lokalny i doradca kluczowy w OWES „Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" od 2017 r.Eliza Potocka

Animator lokalny

Specjalista ds. zarządzania projektami UE, animator, coach rozwoju osobistego i zawodowego, konsultant Extended DISC. Od 14 lat związana z sektorem pozarządowym. Przez wiele lat działała w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, włączała się w prace Grupy Roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR przy Zespole ds. SOB w Ministerstwie Gospodarki, a także Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.

Autorka wielu projektów doradczo-szkoleniowych m.in. z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych, w tym osób wykluczonych społecznie. Twórczyni kilkunastu partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego w ramach ROEFS.

Wspiera osoby indywidualne i grupy w zakresie rozwoju kompetencji miękkich. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach np. partnerstwa lokalne jako narzędzie pracy ze społecznością lokalną; polityka równości płci dla instytucji rynku pracy; w drodze do równości i partnerstwa; public relations w NGO; inteligencja emocjonalna jako narzędzie w budowaniu relacji zawodowych; negocjacje w elementami NLP; komunikacja transformująca i molekuły wartości.


Piotr Szymankiewicz

Doradca biznesowy

Doradca i pośrednik finansowy, doradca biznesowy, przedsiębiorca, trener i szkoleniowiec, instruktor ZHR w stopniu harcmistrza.

Od 2010 roku wspiera przedsiębiorców i klientów indywidualnych w zakresie ochrony życia i zdrowia, zabezpieczenia majątku oraz budowy i rozbudowy kapitału. We współpracy z przedsiębiorcami zajmuje się m.in. zagadnieniami dot. zabezpieczenia płynności finansowej, planowania sukcesji majątkowej, zabezpieczeniem ryzyk osobowych i majątkowych oraz finansowaniem ich działalności.

Współpracował przy realizacji kilku projektów EFS m.in. jako koordynator i doradca biznesowy, w ramach których zajmował się zagadnieniami dot. m.in. sprzedaży oraz działań marketingowych.

Od wielu lat zajmuje się kształceniem wychowawców i instruktorów harcerskich.POWIAT OPOLSKI I KRAŚNICKI
ANNA PIŁAT

GŁÓWNY DORADCA KLUCZOWY

Absolwentka socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 2012 r. zaangażowana w realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym min. projektów dla przedsiębiorców, projektów wspierających system edukacji oraz system aktywizacji osób bezrobotnych, w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Od 2017 r. pracownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.DARIUSZ SUSZYŃSKI

DORADCA BIZNESOWY

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, doradca biznesowy. Z wykształcenia rolnik, z zawodu i pasji szkoleniowiec i społecznik.

Koordynował kilka projektów w ramach EFS. Lustrator spółdzielczości z uprawnieniami, doradca zawodowy, trener kompetencji miękkich i nowych technologii.

Prowadzi własną działalność gospodarczą oraz jest wspólnikiem w dwóch spółkach z o.o. Zakłada i wspiera organizacje pozarządowe.POWIAT RYCKI I PUŁAWSKI
Grzegorz Grządziel

GŁÓWNY DORADCA KLUCZOWY

Absolwent socjologii (KUL) i ekonomii społecznej (UE w Krakowie). Doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju lokalnego (Program Integracji Społecznej, MPiPS).

Współpraca z liderami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie działań w zakresie wdrażania modelu współpracy samorządu z organizacjami.

Wspieranie podmiotów i osób w zakresie rozwijania przedsiębiorczości społecznej.

Członek Regionalnego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej w woj. LubelskimMałgorzata Kotowska

ANIMATOR LOKALNY

Trener i coach rozwoju osobistego, doradca zawodowy, konsultant do spraw zatrudnienia w programach outplacementowych i pośrednik pracy.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla trzeciego sektora z zakresu: kompetencji społecznych, zarządzania, pracy zespołowej, metod pozyskiwania funduszy- fundraisingu, animacji środowiska i budowania partnerstw trójsektorowych.

Animator lokalny i doradca kluczowy w OWES 'RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2017 r.TOMASZ OSIECKI

DORADCA KLUCZOWY I BIZNESOWY

Magister ekonomii, doradca biznesowy, ewaluator, przedsiębiorca, audytor, trener. Koordynator wdrażania kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w obszarze życia publicznego, społecznego, gospodarczego oraz edukacji na terenie całego kraju.

Kilkuletnie doświadczenie w przygotowywaniu analiz i prognoz, realizacji badań społecznych, sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej i prowadzeniu audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także prowadzeniu doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw.

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi, samorządowymi, edukacyjnymi, przedsiębiorcami, osobami indywidualnymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań projektowych/ biznesowych.

Posiada wysokie kompetencje w zakresie znajomości zagadnień finansów i rachunkowości, audytu wewnętrznego, technik sprzedaży, oraz obsługi klienta.USŁUGI SPECJALISTYCZNE PRAWNE
BARTOSZ PIECH

Adwokat, praktyk w zakresie udzielania doradztwa prawnego związanego z tworzeniem NGO. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Członek Grupy Roboczej ds. EFS.

Doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi, finansami , strategią rozwoju.

Uczestnik szkoleń z zakresu finansów, księgowości oraz funduszy UE dla NGO.

Wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych osobom wykluczonym społecznie.USŁUGI SPECJALISTYCZNE KSIĘGOWE
Edyta Dobosz - Maciuk

Mentor, coach rozwoju osobistego i biznesowego.

Specjalista ds. marketingowych w przedsiębiorstwach prywatnych i sektorze ekonomii społecznej.

Od 11 lat związana z sektorem pozarządowym.

Wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz biznesie.

Przedsiębiorca, trener/ wykładowca, animator działań lokalnych.

Realizatorka wielu projektów z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży, seniorów, organizacji pozarządowych i grup nieformalnychAdam Włodarczyk

Nauczyciel akademicki, mentor, trener i doradca.

Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół problemów ekonomii oraz organizacji i zarządzania.

Odbył staże zagraniczne m.in. w Niemczech, we Francji i Holandii, jak również wiele wizyt studyjnych w kilkunastu krajach europejskich. Doskonalił swoje umiejętności na seminariach i szkoleniach prowadzonych przez polskich i międzynarodowych trenerów.

Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami w regionie, kraju i zagranicą. Kierował wieloma projektami badawczymi oraz doradczymi i szkoleniowymi w polskich oraz zagranicznych organizacjach.

Uczestniczy czynnie w pracach komitetów doradczych oraz w zespołach eksperckich pracujących na rzecz rozwoju regionu.

Od dziesięciu lat aktywnie uczestniczy w procesach rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej jako trener i doradca oraz realizując projekty współfinansowane przez UE.

Autor wielu publikacji z zakresu marketingu i zarządzania. Jest zwolennikiem organicznej koncepcji rozwoju organizacji. W budowaniu przewag konkurencyjnych współczesnych organizacji szczególną rolę przypisuje kapitałowi intelektualnemu, kreatywności zasobów ludzkich oraz wdrażaniu nowych modeli biznesowych adekwatnie do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.Coach ds. Przedsiębiorczości
Aneta Szczykutowicz

Psycholog, certyfikowany trener, wieloletni szkoleniowiec z zakresu umiejętności miękkich oraz technik efektywnej nauki.

Prowadziła szkolenia biznesowe dla: IUNG Puławy i Grupa Azoty Puławy oraz treningi kompetencji miękkich dla różnych grup wiekowych i zawodowych w ramach projektów unijnych oraz zleceń komercyjnych.

Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami KUL i UMCS oraz w pracy naukowej – wystąpienia na konferencjach oraz ich organizacja, publikacja oraz redagowanie artykułów z dziedziny psychologii.

Posiada duże doświadczenie w koordynowaniu międzynarodowych projektów.

W latach 2017-2019 zaangażowana w OWES „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" jako prowadząca doradztwo z zakresu integracji socjalnej dla powstających spółdzielni socjalnych.

facebook