„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

KADRA OWES


Agata Dziubińska - Gawlik

Kierownik OWES

Socjolożka, ewaluatorka.

Koordynatorka kilkudziesięciu projektów współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu społeczno – zawodowym osób wykluczonych społecznie.

Trener: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektem ,Ewaluacja, Ekonomia społeczna (tworzenie partnerstw lokalnych,dobre praktyki ekonomii społecznej,źródła finansowania).

Udział w opracowaniu raportu "Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą" w powiecie legionowskim do 2020 r.", autorka artykułu "Partycypacja obywateli we współrządzeniu lokalnym", w ramach "Animacji Życia Publicznego"


Mateusz
Toruń

Doradca kluczowy

Magister Prawa , Magister Administracji, Radca Prawny. Ukończył Podyplomowe studia w zakresie „Zamówień publicznych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania porad prawnych dla podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczenie w zakresie przeprowadzenia procedury rejestracyjnej spółdzielni socjalnych oraz bieżącej obsługi prawnej spółdzielni socjalnych.

Doradca kluczowy w OWES ‘RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2018 r.


Grzegorz
Grządziel

Animator lokalny
Doradca kluczowy

Socjolog. Konsultant Regionalny MPiPS (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich), Wieloletnie doświadczenie we współpracy z liderami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań projektu "Razem jesteśmy najsilniejsi", animacja działań projektu, prowadzenie spotkań i warsztatów, współpraca w zakresie wdrażania Modelu współpracy samorządu z organizacjami, wsparcie w zakresie powołanie Pełnomocnika ds. współpracy oraz Gminnej Rady Pożytku Publicznego.

Animator lokalny i doradca kluczowy w OWES ‘RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2009 r.


Zygmunt
Klimczuk

Doradca biznesowy

Coach, trener, doradca biznesowy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia doradztwa biznesowego. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z ekonomii społecznej. Autor licznych publikacji,w tym m.in.: Narzędzia informatyczne do tworzenia i zarządzania projektami – EFS :Victoria Project Manager –LOS czasopismo samopomocy społecznej, Strategia Rozwoju regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy w województwie lubelskim na lata 2009-2012, Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych- Strategia Rozwoju na lata 2009-2013.

Doradca biznesowy w OWES ‘RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2018 r.


Magdalena
Misiaszek

Doradca biznesowy

Trener, doradca biznesowy, przedsiębiorca. Wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego. Doświadczenie w zarządzaniu licznymi projektami społecznymi.

Doradca biznesowy w OWES ‘RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2015 r.


Karolina
Koguciuk

Doradca kluczowy

Abolwentka Politechniki Lubelskiej, Kierunek: Zarządzanie i Marketing specjalizacja: Zarządzanie finansami. Doświadczenie w zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej. Doświadczenie w zakresie animacji lokalnej. Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu liderów lokalnych i rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz edukacji cyfrowej, prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie partnerstw lokalnych.

Doradca kluczowy w OWES ‘RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2017 r.


Elżbieta
Seredyn

Doradca kluczowy

Absolwentka Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, Klubów Integracji Społecznej, stowarzyszeń. Doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi

Doradca kluczowy w OWES ‘RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2017 r.


Beata
Płecha

Animator lokalny

Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu animacji lokalnej. Doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz Klubów Integracji Społecznej.

Animator lokalny w OWES ‘RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2017 r.


Beata
Romejko

Doradczyni kluczowa

Socjolożka, badaczka rynku pracy, ewaluatorka. Koordynatorka wielu projektów UE (innowacyjnych, badawczych, dot. osób wykluczonych społecznie, międzynarodowych). Doradca i trener w zakresie przygotowania i zarządzania projektami unijnymi. Wykładowca w zakresie metodologii badań i wejścia na rynek pracy.

Autor ponad 100 raportów badawczych i ewaluacyjnych, współautor: Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa lubelskiego do roku 2025.

Ekspert w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Członek Krajowej Sieci Tematycznej programu Equal. Doświadczenie w przedsiębiorczości. Współzałożyciel Wschodniego Klastra Doradczo-Usługowego. Doradca zawodowy.

Współautor publikacji książkowych (m.in.): „Lubelskie Obserwatorium Gospodarcze: Aktualne trendy i prognozowane zmiany”, ”Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych”.


Bartosz
Piech

Doradca Kluczowy

Adwokat, praktyk w zakresie udzielania doradztwa prawnego związanego z tworzeniem NGO. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Członek Grupy Roboczej ds. EFS.

Doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi, finansami , strategią rozwoju. Uczestnik szkoleń z zakresu finansów, księgowości oraz funduszy UE dla NGO.

Wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych osobom wykluczonym społecznie.


Małgorzata
Kotowska

Animator lokalny
doradca kluczowy

Trener i coach rozwoju osobistego, doradca zawodowy, konsultant do spraw zatrudnienia w programach outplacementowych i pośrednik pracy. Wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla trzeciego sektora z zakresu: kompetencji społecznych, zarządzania, pracy zespołowej, metod pozyskiwania funduszy- fundraisingu, animacji środowiska i budowania partnerstw trójsektorowych. Animator lokalny i doradca kluczowy w OWES 'RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2017 r.


Tomasz
Lipiński

Doradca biznesowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2006 r. zaangażowany w działalności lubelskich organizacji pozarządowych. Doradca ds. realizacji projektów dla JST, mikroprzedsiębiorców oraz NGO. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach funkcjonujących w obszarze polityki społecznej: w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.


Andrzej
Skórski

Doradca kluczowy

Absolwent socjologii oraz stosunków międzynarodowych na UMCS.

Od 2007 r. zaangażowany w działalność lubelskich organizacji pozarządowych. Od 2015 współpracownik portalu www.lublin.ngo.pl. Współautor przewodnika pt. "Ewaluacja co. Narzędzie do ewaluacji organizacji pozarządowych".

Koordynator wielu projektów społecznych i międzynarodowych (m.in. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy Europejskiego Funduszu Społecznego). Posiada doświadczenie ze współpracy z samorządowcami (współorganizator serii szkoleń dla samorządowców w ramach projektu pt. "Samorządowiec profesjonalista").

Współautor "Strategii rozwoju gminy Bełżyce na lata 2015 - 2022".Od listopada 2017 r. doradca kluczowy w OWES "RAZE – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej".


Zbigniew
Moskal

Doradca biznesowy

30 letnie doświadczenie menedżerskie. Doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu realizacją ogólnopolskich projektów – w tym opracowania i upowszechniania metodyki outplacementu, rozwoju wolontariatu studenckiego, tworzenia ogólnopolskiej sieci, ngo wspomagających rodziców i dzieci z porażeniem mózgowym.
Doradca biznesowy w OWES 'RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ" od 2017 r.


Iwona
Ożóg

Animator lokalny

Doświadczenie w zakresie wspierania takich spółdzielni socjalnych, jak m.in.: Poezja Smaku, Eskapada i Nadruk. Realizatorka projektów unijnych na różnych stanowiskach w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, takie jak Ochotnicze Straże Pożarne czy Koła Gospodyń Wiejskich.
Animator lokalny w OWES 'Razem - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej' od marca 2018 r.

facebook