„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE
Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

jeżeli nie wiesz czy to dotyczy twojego przedsiębiorstwa - kliknij i sprawdź


Przedsiębiorstwem społecznym jest podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
 1. jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:

  1. 1a) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób zatrudnienie, co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym -zatrudnienie, co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
   lub
  2. 1b) realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 - z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. 2013r. poz. 1457), lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego -zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie, co najmniej 20% osób, o których mowa w pkta1);

 2. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

 3. jest zarządzany na zasadach demokratycznych(w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami

NASZA OFERTA

WYBIERZ TO CO CIE INTERESUJE - kliknij i sprawdźDORADZTWO BIZNESOWE


DORADZTWO BIZNESOWE

Zakres doradztwa:

 • Doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe);
 • Poszukiwania partnerów;
 • Identyfikacji nisz rynkowych;
 • Przygotowanie danych i ofert;
 • Przygotowywanie i praca nad biznes planem;
 • Negocjacje z instytucjami finansującymi


WYBRAŁEŚ?
ZAPISZ SIĘ

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swoją gminę.
 • Skontaktuj się z doradcą - telefonicznie lub e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.


DORADZTWO SPECJALISTYCZNE


DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Obejmuje następujące typy doradztwa:

prawne:
 1. prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS;
 2. prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej;
 3. podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES;
 4. pracodawcy względem pracowników;
księgowo-podatkowe:
 1. rachunkowość PES;
 2. zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością;
 3. księgowość;
 4. płace i pochodne;
 5. ubezpieczenia społeczne
sobowe:
 1. zarządzanie organizacją;
 2. zarzadzanie pracownikami;
 3. zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.
finansowe:
 1. pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków;
 2. planowanie finansowe.
marketingowe:
 1. planowanie marketingowe;
 2. kształtowanie elastyczności ofertowej;
 3. polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów;
 4. opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS;
 5. badania rynku;
 6. wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES;
 7. nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.


WYBRAŁEŚ?
ZAPISZ SIĘ

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swój powiat.
 • Skontaktuj się z doradcą - telefonicznie lub e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.


ANIMACJA LOKALNA


ANIMACJA LOKALNA

Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą przede wszystkim:

 1. tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym;
 2. zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES;
 3. zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Formy usług animacji lokalnej:

 1. gminne spotkania nt. partnerstw lokalnych służących zawiązaniu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 2. diagnoza środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu;
 3. budowanie partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS;
 4. dialog obywatelski - w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym elementem współpracy samorządu i mieszkańców, a często też biznesu i społeczności lokalnej;
 5. planowanie strategiczne na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.


JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ? - ZGŁOŚ SIĘ

Jesteś zainteresowany wspólną realizacją inicjatyw w ekonomii społecznej? – zgłoś się do animatora lokalnego

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swój powiat.
 • Skontaktuj sie z doradcą - telefonicznie lub e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.


NOWE MIEJSCA PRACY


DOTACJE NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

Rozpoczynamy nabór wniosków na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór trwa od 10 maja do 24 maja 2017 r. Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 zł.


JESTEŚ ZAINTERESOWANY? - APLIKUJ O DOTACJĘ

Jesteś zainteresowany otrzymaniem dotacji na stworzenie nowych miejsc pracy w swoim przedsiębiorstwie społecznym?

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Zapoznaj się z zasadami uzyskania dotacji.
 • Skompletuj niezbędne dokumenty.
 • Wyślij lub przynieś je do jednego z trzech biur OWES na terenie województwa lubelskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI


DORADZTWO BIZNESOWE i DORADZTWO SPECJALISTYCZNE  


GMINY:


Józefów nad Wisłą - Karczmiska - Łaziska - Wilków - Bigoraj (miasto) – Frampol - Józefów - Tarnogród - Aleksandrów - Biszcza - Goraj - Księżpol - Łukowa - Obsza - Potok Górny - Tereszpol - Turobin - Annopol - Puławy - Nałęczów - Końskowola -Kurów - Markuszów - Wąwolnica - Żyrzyn - Janów Lubelski - Modliborzyce - Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Potok Wielki

KONTAKT:

Grażyna Gruba-Jankowska
- animator lokalny
721 895 457

Grzegorz Grządziel
- animator lokalny/doradca
601 243 484

Beata Romejko
81 536 10 88

Agata Dziubińska-Gawlik
- doradca kluczowy
727 400 871

Sergiusz Kieruzel
- doradca biznesowy
691 505 659

GMINY:


Dęblin - Ryki - Kłoczew - Nowodwór - Stężyca - Ułęż - Opole Lubelskie - Poniatowa - Chodel - Karczmiska - Biłgoraj (powiat) - Kraśnik - Urzędów - Dzierzkowice - Gościeradów - Szastarka - Trzydnik Duży - Zakrzówek - Wilkołaz-Puławy - Kazimierz Dolny - Baranów - Janowiec - Modliborzyce - Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów

KONTAKT:

Rafał Krenz
- doradca kluczowy
500 358 565

Bartosz Piech
- doradca kluczowy
506 604 069

Tomasz Lipiński
- doradca biznesowy
506 604 069

ANIMACJA LOKALNA  

ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

facebook