„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

OSOBY ZAGROŻONE UBÓSTWEM
LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYMJakie osoby kwalifikują się do wsparcia?

jeżeli nie wiesz czy to dotyczy Ciebie - kliknij i sprawdź


Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z poźn. zm.);

 3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z poźn. zm.)

 4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

 5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

 6. Osoby z niepełnosprawnością –osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

 7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile, co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149,z późn. zm.);

 9. Osoby niesamodzielne;

 10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.


NASZA OFERTA

WYBIERZ TO CO CIĘ INTERESUJE - kliknij i sprawdźSZKOLENIA


SZKOLENIA

Tematyka szkoleniowa będzie każdorazowo stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby.

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń:

 • Prowadzenie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej;
 • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej;
 • Tworzenie biznesplanów, marketing;
 • Budowanie powiązań kooperacyjnych;
 • Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym;
 • Umiejętności społeczne.


WYBRAŁEŚ? - ZAPISZ SIE

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Wypełnij ankietę potrzeb szkoleniowych.
 • Zapisz się na wybrane szkolenie - o każdym będziemy informować w aktualnościach.
 • Zapisz się do newsletera, wówczas informacje o aktualnościach będziemy przekazywać na Twoja skrzynkę e-mail.

DORADZTWO KLUCZOWE


DORADZTWO KLUCZOWE

Tematyka doradztwa obejmuje m. in. nastepujące zagadnienia:

 1. Zewnętrze finansowanie;
 2. Zakładanie przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej;
 4. Zarządzanie organizacją;
 5. Planowanie strategiczne;
 6. Zarządzanie finansowe;
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 8. Ekonomizacja organizacji (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej przez organizację);
 9. Stworzenie przedsiębiorstw społecznych przez osoby prawne.


WYBRAŁEŚ? - ZAPISZ SIE

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swoją gminę.
 • Skontaktuj sie z doradcą - telefonicznie lub e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.


ANIMACJA LOKALNA


ANIMACJA LOKALNA

Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą przede wszystkim:

 1. tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym;
 2. zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES;
 3. zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Formy usług animacji lokalnej:

 1. gminne spotkania nt. partnerstw lokalnych służących zawiązaniu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 2. diagnoza środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu;
 3. budowanie partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS;
 4. dialog obywatelski - w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym elementem współpracy samorządu i mieszkańców, a często też biznesu i społeczności lokalnej;
 5. planowanie strategiczne na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.


JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ? - ZGŁOŚ SIĘ

Jesteś zainteresowany wspólną realizacją inicjatyw w ekonomii społecznej? – zgłoś się do animatora lokalnego

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swoją gminę.
 • Skontaktuj sie z doradcą - telefonicznie lub e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.


DORADZTWO KLUCZOWE  ANIMACJA LOKALNA  


GMINY:


Józefów nad Wisłą - Karczmiska - Łaziska - Wilków - Bigoraj (miasto) – Frampol - Józefów - Tarnogród - Aleksandrów - Biszcza - Goraj - Księżpol - Łukowa - Obsza - Potok Górny - Tereszpol - Turobin - Annopol - Puławy - Nałęczów - Końskowola -Kurów - Markuszów - Wąwolnica - Żyrzyn - Janów Lubelski - Modliborzyce - Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Potok Wielki

KONTAKT:

Grażyna Gruba-Jankowska
- animator lokalny
721 895 457

Grzegorz Grządziel
- animator lokalny/doradca
601 243 484

Beata Romejko
81 536 10 88

Agata Dziubińska-Gawlik
- doradca kluczowy
727 400 871

Sergiusz Kieruzel
- doradca biznesowy
691 505 659

GMINY:


Dęblin - Ryki - Kłoczew - Nowodwór - Stężyca - Ułęż - Opole Lubelskie - Poniatowa - Chodel - Karczmiska - Biłgoraj (powiat) - Kraśnik - Urzędów - Dzierzkowice - Gościeradów - Szastarka - Trzydnik Duży - Zakrzówek - Wilkołaz-Puławy - Kazimierz Dolny - Baranów - Janowiec - Modliborzyce - Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów

KONTAKT:

Rafał Krenz
- doradca kluczowy
500 358 565

Bartosz Piech
- doradca kluczowy
506 604 069

Tomasz Lipiński
- doradca biznesowy
506 604 069ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
ZAINTERESOWANYCH DZIAŁANIEM W SFERZE EKONOMII SPOŁECZNEJ

facebook