„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

OSOBY ZAGROŻONE UBÓSTWEM
LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYMJakie osoby kwalifikują się do wsparcia?

jeżeli nie wiesz czy to dotyczy Ciebie - kliknij i sprawdź


Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej1lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn.zm.);
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn.zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością– osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;


NASZA OFERTA

WYBIERZ TO CO CIĘ INTERESUJE - kliknij i sprawdźSZKOLENIA


SZKOLENIA

Tematyka szkoleniowa będzie każdorazowo stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby.

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń:

 • Prowadzenie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej;
 • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej;
 • Tworzenie biznesplanów, marketing;
 • Budowanie powiązań kooperacyjnych;
 • Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym;
 • Umiejętności społeczne.


WYBRAŁEŚ? - ZAPISZ SIE

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Wypełnij ankietę potrzeb szkoleniowych.
 • Zapisz się na wybrane szkolenie - o każdym będziemy informować w aktualnościach.
 • Zapisz się do newsletera, wówczas informacje o aktualnościach będziemy przekazywać na Twoja skrzynkę e-mail.

DORADZTWO KLUCZOWE


DORADZTWO KLUCZOWE

Tematyka doradztwa obejmuje m. in. nastepujące zagadnienia:

 1. Zewnętrze finansowanie;
 2. Zakładanie przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej;
 4. Zarządzanie organizacją;
 5. Planowanie strategiczne;
 6. Zarządzanie finansowe;
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 8. Ekonomizacja organizacji (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej przez organizację);
 9. Stworzenie przedsiębiorstw społecznych przez osoby prawne.


WYBRAŁEŚ? - ZAPISZ SIE

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swojego doradcę
 • Skontaktuj się z doradcą poprzez e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie


ANIMACJA LOKALNA


ANIMACJA LOKALNA

Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą przede wszystkim:

 1. tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym;
 2. zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES;
 3. zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Formy usług animacji lokalnej:

 1. gminne spotkania nt. partnerstw lokalnych służących zawiązaniu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 2. diagnoza środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu;
 3. budowanie partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS;
 4. dialog obywatelski - w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym elementem współpracy samorządu i mieszkańców, a często też biznesu i społeczności lokalnej;
 5. planowanie strategiczne na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.


JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ? - ZGŁOŚ SIĘ

Jesteś zainteresowany wspólną realizacją inicjatyw w ekonomii społecznej? – zgłoś się do animatora lokalnego

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swój powiat.
 • Skontaktuj sie z animatorem - telefonicznie lub e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.


DORADZTWO KLUCZOWE  


SUBREGION PUŁAWSKIPOWIAT BIŁGORAJSKI I JANOWSKI

Małgorzata Kotowska
m.kotowska@eds-fundacja .pl
lub
Agata Dziubińska-Gawlik
a.gawlik@eds-fundacja.pl

POWIAT OPOLSKI I KRAŚNICKI

Tomasz Lipiński
t.lipinski@eds-fundacja.pl

POWIAT RYCKI I PUŁAWSKI

Tomasz Lipiński
t.lipinski@eds-fundacja.pl

SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKIPowiat chełmski i miasto Chełm

Tomasz Osiecki t.osiecki@eds-fundacja.pl

POWIAT hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski

Kacper Maciuk
k.maciuk@eds-fundacja.pl


ANIMACJA LOKALNA  


SUBREGION PUŁAWSKIPOWIAT BIŁGORAJSKI I JANOWSKI

Eliza Potocka
e.potocka@eds-fundacja.pl

POWIAT OPOLSKI I KRAŚNICKI

Beata Płecha
b.plecha@eds-fundacja.pl

POWIAT RYCKI I PUŁAWSKI

Małgorzata Kotowska
m.kotowska@eds-fundacja .pl

SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKIPowiat zamojski i m.Zamość

Karolina Koguciuk
k.koguciuk@eds-fundacja.pl
lub
Grzegorz Grządziel
g.grzadziel@eds-fundacja.pl

Powiat chełmski i miasto Chełm

Karolina Koguciuk
k.koguciuk@eds-fundacja.pl

POWIAT hrubieszowski, krasnostawski,tomaszowski

Kacper Maciuk
k.maciuk@eds-fundacja.pl
lub
Eliza Potocka
e.potocka@eds-fundacja.plfacebook