„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

JST I ICH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJCzym są Jednostki Samorządu Terytorialnego / JTS?
Kim są przedstawiciele administracji publicznej?

jeżeli nie wiesz czy to dotyczy Ciebie - kliknij i sprawdź


Jednostki Samorządu Terytorialnego:

Od reformy z 1999 roku obowiązuje w Polsce trójstopniowa struktura samorządu terytorialnego. W ramach tego podziału wyodrębniono gminę, powiat i województwo.

 1. Jednostka samorządu terytorialnego jest to lokalna lub regionalna wspólnotą samorządową. Jednostki te są samodzielne i autonomiczne w działaniu w sferze spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

 2. Jednostki prowadzą swoją działalność we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że każda z nich, w ramach swojego zakresu kompetencji, sama wyznacza sobie cele i sposób ich realizacji, a za wykonanie tych zadań jest odpowiedzialna.

 3. Jednostki samorządu terytorialnego działają poprzez swoje organy. Każda z jednostek ma przewidziany ustawowo organ stanowiący, kontrolny oraz wykonawczy.

 4. Organami gminy są rada gminy, która ma kompetencje stanowiące i kontrolne oraz, w zależności od wielkości gminy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, sprawujący władzę wykonawczą. Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu ze starostą jako przewodniczącym. Organami województwa są sejmik i zarząd, któremu przewodniczy marszałek województwa.

 5. W systemie kontroli wewnętrznej jednostek samorządu terytorialnego pierwszoplanowe miejsce zajmują organy stanowiące oraz obligatoryjna komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna ma kompetencje do opiniowania wykonywania budżetu jednostek oraz występowania z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium właściwemu organowi wykonawczemu.


Gmina

Zakres działania gminy nie jest prawnie określony, tzn. nie ma ograniczonego katalogu zadań gminy. Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, określonych ustawowo spraw publicznych oraz także tych nieprzekazanych przez ustawy żadnemu podmiotowi.

Powiat

Zadania publiczne wykonywane w powiecie mają charakter ponadgminny i dotyczą w szczególności infrastruktury społecznej i technicznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Województwo

Jest to jednostka organizująca społeczność na poziomie regionalnym. W tej chwili w Polsce jest 16 województw. Województwo nie jest w żaden sposób jednostką nadzorującą czy kontrolująca wobec powiatów i gmin. Zajmuje się sprawami o zasięgu wojewódzkim, niezastrzeżonymi na rzecz organów administracji rządowej.


Administracja publiczna:

Administracja publiczna stanowi zespolenie różnych administracji działających w zakresie spraw publicznych, przede wszystkim zaś administracji państwowej, administracji rządowej i administracji samorządowej.

Organ administracji publicznej (organ administracyjny) – w prawie administracyjnym definiowany jest jako podmiot (człowiek lub grupa ludzi) wyodrębniony w strukturze administracji, wyposażony we władztwo administracyjne oraz posiadający własne, wyróżniające go kompetencje. Organy administracyjne są trzonem aparatu administracyjnego i najważniejszymi elementami administracji publicznej.NASZA OFERTA

WYBIERZ TO CO CIĘ INTERESUJE - kliknij i sprawdźANIMACJA LOKALNA


ANIMACJA LOKALNA

Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą przede wszystkim:

 1. tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym;
 2. zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES;
 3. zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Formy usług animacji lokalnej:

 1. gminne spotkania nt. partnerstw lokalnych służących zawiązaniu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 2. diagnoza środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu;
 3. budowanie partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS;
 4. dialog obywatelski - w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym elementem współpracy samorządu i mieszkańców, a często też biznesu i społeczności lokalnej;
 5. planowanie strategiczne na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.


JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ? - ZGŁOŚ SIĘ

Jesteś zainteresowany wspólną realizacją inicjatyw w ekonomii społecznej? – zgłoś się do animatora lokalnego

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swój powiat
 • Skontaktuj sie z animatorem poprzez e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.

Znajdź swojego animatora lokalnegoSUBREGION PUŁAWSKIPOWIAT BIŁGORAJSKI I JANOWSKI

Eliza Potocka
e.potocka@eds-fundacja.pl

POWIAT OPOLSKI I KRAŚNICKI

Beata Płecha
b.plecha@eds-fundacja.pl

POWIAT RYCKI I PUŁAWSKI

Małgorzata Kotowska
m.kotowska@eds-fundacja .pl

SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKIPowiat zamojski i m.Zamość

Karolina Koguciuk
k.koguciuk@eds-fundacja.pl

lub

Grzegorz Grządziel
g.grzadziel@eds-fundacja.pl

Powiat chełmski i miasto Chełm

Karolina Koguciuk
k.koguciuk@eds-fundacja.pl

POWIAT hrubieszowski, krasnostawski,tomaszowski

Kacper Maciuk
k.maciuk@eds-fundacja.pl

lub

Eliza Potocka
e.potocka@eds-fundacja.pl


ANIMACJA LOKALNA  


GMINY:


Józefów nad Wisłą - Karczmiska - Łaziska - Wilków - Bigoraj (miasto) – Frampol - Józefów - Tarnogród - Aleksandrów - Biszcza - Goraj - Księżpol - Łukowa - Obsza - Potok Górny - Tereszpol - Turobin - Annopol - Puławy - Nałęczów - Końskowola -Kurów - Markuszów - Wąwolnica - Żyrzyn - Janów Lubelski - Modliborzyce - Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Potok Wielki

KONTAKT:

Grażyna Gruba-Jankowska
- animator lokalny
721 895 457

Grzegorz Grządziel
- animator lokalny/doradca
601 243 484

Beata Romejko
81 536 10 88

Agata Dziubińska-Gawlik
- doradca kluczowy
727 400 871

Sergiusz Kieruzel
- doradca biznesowy
691 505 659

GMINY:


Dęblin - Ryki - Kłoczew - Nowodwór - Stężyca - Ułęż - Opole Lubelskie - Poniatowa - Chodel - Karczmiska - Biłgoraj (powiat) - Kraśnik - Urzędów - Dzierzkowice - Gościeradów - Szastarka - Trzydnik Duży - Zakrzówek - Wilkołaz-Puławy - Kazimierz Dolny - Baranów - Janowiec - Modliborzyce - Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów

KONTAKT:

Rafał Krenz
- doradca kluczowy
500 358 565

Bartosz Piech
- doradca kluczowy
506 604 069

Tomasz Lipiński
- doradca biznesowy
506 604 069
facebook