„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


17.02.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01.03.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych (w ramach konkursu zostaną przyznane dotacje na utworzenie maksymalnie 9 miejsc pracy)
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych


NABÓR TRWA OD 1 MARCA 2022 R. DO 31 MARCA 2022 R.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W I KWARTALE 2022 R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)


WAŻNE:  W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, razem z dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność Uczestników, na których przedsiębiorstwa społeczne będą ubiegać się o dotację, należy przedstawić:

 1. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy.
 2. W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub osób biernych zawodowo – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o wsparcie.

PRZECZYTAJ: Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu


SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich oraz osobiście w OWES

RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”:
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW
ul. 3 Maja 18/5a,
20-078 Lublin


UWAGA:
W związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym konkursie nie uruchamiamy naboru na:
1. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz
2. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania (data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm kurierskich liczy się data ich wpływu do OWES.


WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI


1. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ:

 • Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego
 • Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych
  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy
  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia
  Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy
  Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego
  Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis
  Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych
  Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
  Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

DOKUMENTY DO POBRANIA – ZAKŁADANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ – ARCHIWUM RAR


2. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH:

 • Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych
  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy 
  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia
  Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy
  Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego
  Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis
  Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych
  Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
  Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

DOKUMENTY DO POBRANIA – ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH – ARCHIWUM RAR


KARTA OCENY:

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 507 114 740

PRZECZYTAJ: Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektuARCHIWUM OWESfacebook