„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


1.04.2022 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
NA WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Informujemy, że przedłużony zostaje termin składania wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy do dnia 11.04.2022. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.


04.03.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 14.03.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 14 marca 2022 r. DO 01 kwietnia 2022 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W II KWARTALE 2022R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)

Maksymalna kwota subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1 300 zł x 12 miesięcy


WAŻNE:  W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, razem z dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność Uczestników, na których przedsiębiorstwa społeczne będą ubiegać się o dotację, należy przedstawić:

 1. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy.
 2. W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub osób biernych zawodowo – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o wsparcie.

PRZECZYTAJ: Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu


SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich oraz osobiście w OWES

RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”:
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW
ul. 3 Maja 18/5a,
20-078 Lublin


UWAGA:
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce zachęcamy do składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania (data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm kurierskich liczy się data ich wpływu do OWES.


WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI


1. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ:

 • Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego
 • Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych -  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego- – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

DOKUMENTY DO POBRANIA – ZAKŁADANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ – ARCHIWUM RAR


2. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH:

 • Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych -  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego- – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

DOKUMENTY DO POBRANIA – ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH – ARCHIWUM RAR


3. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA POŁĄCZONEGO Z REFUNDACJĄ WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Subsydiowane zatrudnienie:

 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowane zatrudnienie
 • Kopie dokumentów zawierających numer NIP i Regon (np. wydruk z KRS)
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik  nr 2 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu
 • Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik  nr 3 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu
 • Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik  nr 4 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik  nr 5 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

 • Wniosek o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Kopie dokumentów zawierających numer NIP i Regon (np. wydruk z KRS)
 • Biznesplan refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Załącznik nr 1a do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy - Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Wniosek o przyznanie zatrudnienia subsydiowanego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik nr 9 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

DOKUMENTY DO POBRANIA – SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE – ARCHIWUM RAR

DOKUMENTY DO POBRANIA – REFUNDACJA WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY – ARCHIWUM RAR


4. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA PRZYSTĄPIENIE ORAZ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 • Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych -  Załącznik nr 1a do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego- – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik nr 9 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie środków finansowych lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

DOKUMENTY DO POBRANIA – PRZYSTĄPIENIE ORAZ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ – ARCHIWUM RAR


KARTA OCENY:


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 509 125 758

PRZECZYTAJ: Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektuARCHIWUM OWESfacebook