„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


19.04.2022 Wydłużenie Terminu konkursu
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej- edycja 2022

Uwaga Nabór wniosków w konkursie o Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 został wydłużony do 4 maja 2022 r.


18.03.2022 Konkurs o przyznanie certyfikatu
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,
a także jednostki samorządu terytorialnego

do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

1. Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

  • Kategoria I. Debiut roku.
  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  • Kategoria III. Sukces rynkowy.
  • Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.
  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Pożyczka z korzyścią społeczną

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PES

PES

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Posiadanie osobowości prawnej * , rejestracja w roku 2021

Posiadanie osobowości prawnej * , prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej * , prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej**, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego, Warunkiem udziału jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu

Gmina lub powiat


* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.
** W przypadku podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny),

2. Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 10 000 zł (dla kategorii I–IV),
b) zagranicznej wizyty studyjnej lub wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności (w zależności od sytuacji epidemicznej),
c) produkcji filmów o działalności laureatów,
d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I–IV).

2. Podmioty Certyfikowane otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 3 000 zł (dla kategorii I–IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I¬–IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród, o których mowa powyżej, w szczególności w przypadku gdy współorganizator przyznający daną nagrodę stwierdzi, że wsparcie prowadziłoby do przekroczenia progu wartości dla podmiotu dla którego pomoc państwa stanowi pomoc de minimis lub że udzielenie wsparcia we wnioskowanej formie nie jest możliwe lub nie leży w interesie publicznym.

3. Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie:


https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2022 r.


4. Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać:
- pod numerem telefonu 538 117 142 (w godz. 11:00 - 14:00),
- bądź adresem mailowym: zgloszenie.znakjakosci@mrips.gov.pl

5. Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników z uwagi na pandemię COVID-19, może odbyć się w postaci relacji on-line m.in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrips.gov.pl oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


ARCHIWUM OWESfacebook