„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


20.05.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 30.05.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych (w ramach konkursu zostaną przyznane dotacje na utworzenie maksymalnie 9 miejsc pracy)
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 30 MAJA 2022 R. DO 31 SIERPNIA 2022 2022 R.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W II i III KWARTALE 2022 R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)


WAŻNE:  W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, razem z dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność Uczestników, na których przedsiębiorstwa społeczne będą ubiegać się o dotację, należy przedstawić:

 1. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy.
 2. W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub osób biernych zawodowo – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu oraz dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o wsparcie.

PRZECZYTAJ: Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu


SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich oraz osobiście w OWES

RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”:
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW
ul. 3 Maja 18/5a,
20-078 Lublin


W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania (data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm kurierskich liczy się data ich wpływu do OWES.


WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI


1. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ:

 • Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego
 • Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych
  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy
  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia
  Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy
  Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego
  Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis
  Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych
  Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
  Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

DOKUMENTY DO POBRANIA – ZAKŁADANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ – ARCHIWUM RAR


2. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH:

 • Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych
  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy 
  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia
  Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy
  Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego
  Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis
  Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych
  Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
  Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych


3. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA POŁĄCZONEGO Z REFUNDACJĄ WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Subsydiowane zatrudnienie:

 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowane zatrudnienie
 • Kopie dokumentów zawierających numer NIP i Regon (np. wydruk z KRS)
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik  nr 2 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu
 • Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik  nr 3 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu
 • Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik  nr 4 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik  nr 5 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

 • Wniosek o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Kopie dokumentów zawierających numer NIP i Regon (np. wydruk z KRS)
 • Biznesplan refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Załącznik nr 1a do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy - Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Wniosek o przyznanie zatrudnienia subsydiowanego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik nr 9 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

DOKUMENTY DO POBRANIA – SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE – ARCHIWUM RAR DOKUMENTY DO POBRANIA – REFUNDACJA WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY – ARCHIWUM RAR


4. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA PRZYSTĄPIENIE ORAZ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 • Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych -  Załącznik nr 1a do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego- – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik nr 9 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie środków finansowych lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

DOKUMENTY DO POBRANIA – PRZYSTĄPIENIE ORAZ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ – ARCHIWUM RAR


KARTA OCENY:

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 507 114 740ARCHIWUM OWESfacebook