„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


04.03.2024 Razem - inicjatywny z obszaru ekonomii społecznej.
Subregion puławski

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w ramach OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES) rozpoczął realizację projektu: „Razem - inicjatywny z obszaru ekonomii społecznej", który jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Obszar działania:
subregion puławski (powiaty: biłgorajski, janowski, puławski, rycki, kraśnicki, opolski)

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej, w tym zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób w niekorzystnej sytuacji z terenu subregionu puławskiego (powiaty: biłgorajski, janowski, puławski, rycki, kraśnicki, opolski) woj. lubelskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

W ramach projektu zapewnimy, m.in.

 • wsparcie animacyjno-informacyjne
 • szkolenia (podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES)
 • doradztwo (w tym doradztwo specjalistyczne dla PES: marketingowe, prawne, osobowe, księgowe, zamówienia publiczne, finansowe, dot. usług społecznych)
 • wsparcie reintegracyjne dla PS
 • wsparcie finansowe w wysokości (31 229 zł) na utworzenie miejsca pracy i jego utrzymanie (32 400 zł przez łącznie przez 12 m-cy) w nowych i istniejących PS oraz w PES przekształcanych w PS (w tym tworzenie miejsc pracy w sektorze zielonej gospodarki )
 • pomoc w założeniu i prowadzeniu PES/PS

W wyniku realizacji projektu planowane jest m. in.:

 • utworzenie 87 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 • wzrost kwalifikacji min. 100 pracowników Przedsiębiorstw Społecznych
 • objęciem wsparcia min. 150 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

WSPIERAMY:

1. Osoby fizyczne

 • osoby bezrobotne
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby bierne zawodowo
 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby w kryzysie (zaburzenia psychiczne, bezdomność, alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia)
 • osoby zwalniane z zakładów karnych
 • osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • osoby kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną z uwagi na kryterium dochodowe
 • absolwenci CIS i KIS
 • osoby poszukujące pracy

2. Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa społeczne (PS)

 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki non profit z ograniczoną odpowiedzialnością
 • podmioty reintegracyjne (KIS, CIS, ZAZ, WTZ)

3. JST zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego


Kontakt:


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. 3 Maja 18/5a; 20-078 Lublin
http://www.owes.info.pl/
mail@owes.info.pl
tel. 507 114 740
Nasze biuro na mapie


ARCHIWUM OWESfacebook