„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


17.06.2024 WSPARCIE FINANSOWE
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 25.06.2024 r.rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego przewidziane w projekcie:

 1. Dotacje na utworzenie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne,
  2. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, niekorzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
  3. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, korzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
 2. Dotacje na utrzymanie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze pełnego etatu przez 12 miesięcy,
  2. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze 1/2 etatu przez 12 miesięcy.
 3. Dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (w formie refundacji wydatków).

Zaleca się, aby działania zawarte w planach reintegracyjnych, na które PS ubiega się o dofinansowanie, były realizowane przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą CIS i KIS przedstawioną w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://rjps.mrips.gov.pl

NABÓR TRWA OD 25 CZERWCA 2024 R. DO 8 LIPCA 2024 R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 31 229 PLN

Kwota dotacji na utrzymanie jednego miejsca pracy wynosi 32 400 PLNł (pełny etat), 16 200 zł (1/2 etatu)

Kwota dofinansowania realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego na jednego pracownika wynosi około 2 000 PLN

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSCA PRACY, MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE:

 1. osoby fizyczne zamieszkujące na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego (zgodnie z definicją KC) pod warunkiem przynależności do minimum jednej ze wskazanych grup osób, o których mowa w art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej,
 2. podmioty ekonomii społecznej, posiadające jednostkę organizacyjną na terenie subregionu puławskiego, pod warunkiem uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, przed upływem 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy,
 3. przedsiębiorstwa społeczne posiadające jednostkę organizacyjną na terenie subregionu puławskiego, pod warunkiem posiadania statusu przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU REINTEGRACYJNEGO, MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE:

 1. przedsiębiorstwa społeczne posiadające jednostkę organizacyjną na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego, pod warunkiem posiadania statusu przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z „Regulaminem przyznawania środków finansowych” oraz dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o wsparcie.

POBIERZ: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU


Dokumenty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich oraz osobiście w OWES
”RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”:

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW
ul. 3 Maja 18/5a,
20-078 Lublin


UWAGA!

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania (data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm kurierskich liczy się data ich wpływu do OWES.


WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI


1. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO – DOTACJA NA UTWORZENIE ORAZ UTRZYMANIE MIEJSCA PRACY

 • Potwierdzenie ukończenia wsparcia animacyjno – doradczego (kopia listy obecności z minimum jednego spotkania z animatorem lokalnym i/lub minimum jednego spotkania z doradcą kluczowym
 • Kopie dokumentów zawierających numer NIP i Regon (np. wydruk z KRS) – dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne
 • Kopia statutu / umowy spółki / akt notarialny o powołaniu fundacji Wnioskodawcy– dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne
 • Biznesplan -  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia na utrzymanie miejsca pracy – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia doradcy biznesowego – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o braku podwójnego finansowania działań finansowanych ze środków projektu ze środkami przeznaczonymi na wsparcie ekonomii społecznej w ramach KPO – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o uzyskaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 9 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie środków finansowych lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników – Załącznik nr 12 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

POBIERZ: DOKUMENTY DO POBRANIA – DOTACJA NA UTWORZENIE ORAZ UTRZYMANIE MIEJSCA PRACY


2. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOFINANSOWANIA REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU REINTEGRACYJNEGO:

 • Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu ze specjalistą ds. reintegracji społecznej i zawodowej (kopia listy obecności z minimum jednego spotkania ze specjalistą ds. reintegracji społecznej i zawodowej)
 • Kopie dokumentów zawierających numer NIP i Regon (np. wydruk z KRS)
 • Indywidualny plan reintegracyjny, dla wszystkich osób, dla których podmiot ubiega się o przyznanie dofinansowania (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie do realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego,
 • Oświadczenie o braku podwójnego finansowania działań wynikających z dofinansowania do realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego – Załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie do realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego ,
 • Oświadczenie o uzyskaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 3 do Wniosku o dofinansowanie do realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego,

Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 4 do Wniosku o dofinansowanie do realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik nr 5 do Wniosku o dofinansowanie do realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego

POBIERZ: DOKUMENTY DO POBRANIA – DOFINANSOWANIE REALIZACJI IPR


KARTA OCENY:Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.:   507 114 740ARCHIWUM OWESfacebook