„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


23.07.2020 DOTACJE NA PRZYSTĄPIENIE ORAZ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.

NABÓR TRWA OD 31 LIPCA 2020 R. DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W III KWARTALE 2020 R.


Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 21 020 PLN

Zachęcamy do zapoznania się z „Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu” oraz dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o wsparcie finansowe

Dokumenty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich oraz osobiście w:

OWES ”Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”:
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW

ul. 3 Maja 18/5a,
20-078 Lublin


UWAGA!
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce zachęcamy do składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

UWAGA!
W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania (data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm kurierskich liczy się data ich wpływu do OWES.


ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA:

 • Wniosek o przyznanie środków finansowych
 • Załącznik 1a Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych
 • Załącznik 2 Harmonogram rzeczowo finansowy
 • Załącznik 3 Życiorys członków PS osób planowanych do zatrudnienia
 • Załącznik 4 Oświadczenie osoby zatrudnionej na stanowisku pracy
 • Załącznik 5 Opinia kluczowego doradcy biznesowego
 • Załącznik 6 Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy
 • Załącznik 7 Ankieta potrzeb szkoleniowych
 • Załącznik 8 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 • Załącznik 9 Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego
 • Załącznik 10 Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis
 • Załącznik 11 Oświadczenie i uzyskaniu pomocy de minimis

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ WYDRUK Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO LUB INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU.

Karta oceny:

 • formalnej,
 • merytorycznej

wniosku o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.


Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 507 114 740,


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA - KOMPLET SPAKOWANY - ZIPARCHIWUM OWESfacebook